Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Správcem osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a pro účely vedení uživatelského účtu je:

Jana Hrubá, IČ: 08496561 se sídlem Hodonice 75, 391 65 Hodonice (dále jen: „správce“).

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • Kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo

 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; (číslo účtu pro plnění dle reklamací a případných plnění dle dobropisů, údaj o objednaném zboží a jeho ceně).

 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy a také osoby zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • plnění právních povinností vůči státu.

 

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme (Právo na přístup)

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobní údajů (Právo na přístup)

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit (právo na přístup, právo na opravu)

 • požadovat, aby došlo k dočasnému omezení zpracování Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracováni po omezenou dobu (Právo na omezení zpracování)

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (právo na výmaz)

 • požadovat po nás vydání všech Vašich osobních údajů (Právo na přenositelnost)

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (Právo podat stížnost)

 

Vaše práva můžete uplatnit zasláním e-mailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje:

 

kopterycz@gmail.com

 

Jana Hrubá

Hodonice 75

391 65 Hodonice

 

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.05.2020